NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 14,0 € (346,3 Kč)
naša cena 27,5 € (680,2 Kč)
naša cena 39,9 € (987,0 Kč)

Informácie

tel: mobil: 0911 815 087
topdekor@hotmail.sk
sportlive@hotmail.sk
sportlivesro@gmail.com

 

 


Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

platný od 02.01.2020

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.topdekor.sk je spoločnosť:

Sport live s.r.o.

Potočná 46

97611 Selce

IČO: 36668061

DIČ: 2022234005

IČ DPH: SK2022234005

spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel Sro vložka č.12006/S

mail: topdekor@hotmail.sk

/ďalej len "predávajúci"/

I.Všeobecné ustanovenia 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovar predávaný predávajúcim v súlade s predmetom jeho činnosti. Je záväzný pre predávajúceho a kupujúceho ako zákazníka - objednávateľa.

 2. Na účely tohto reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku, alebo služby a vybavením reklamácie a ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, alebo písomná výzva na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 3. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného, alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webovej stránky, elektronickej pošty, telefónu, faxu, ponukového katalógu.

 4. Kupujúcim, spotrebiteľom je v zmysle ustanovenia § 2 písm.a/ zákona č.250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov / ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa"/ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania.

 5. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva, bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom.

 6. Predmetom tohto Reklamačného poriadku je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených s predávajúcim prostredníctvom webovej stránky www.topdekor.sk v súvislosti s reklamáciou, t.j. uplatnením zodpovednosti za vady výrobku alebo služby, poskytnutie informácií v súlade s § 10a, §18zákona o ochrane spotrebiteľa a § 3 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“) a iných relevantných právnych predpisov.

 1. Objednaním tovaru a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a s jeho znením súhlasí.

II. Zodpovednosť za vady 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci kupujúcim v záručnej lehote/záruka/.

 3. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania, alebo nesprávneho ošetrovania.

 4. Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady.

 5. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä:

  a/ množstevný, alebo sortimentný rozdiel

  b/ znehodnotenie, poškodenie tovaru

 6. Zistené zjavné vady je zákazník povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou výmeny tovaru, alebo vrátením kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

 7. Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

  a/ zákazník spôsobil vadu sám

           b/ zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a bola mu na tovar poskytnutá zľava z ceny                 tovaru.

           c/ vady vznikli v záručnej lehote v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym používaním, alebo nesprávnym                       ošetrovaním

           d/ boli vady spôsobené nesprávnym zásahom do tovaru, alebo jeho súčastí

           e/ tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby

           f/ vznikli v dôsledku živelnej katastrofy, alebo inej udalosti

           g/ boli spôsobené /úmyselným, alebo neúmyselným /nesprávnym, alebo nadmerným používaním tovaru, neprávnym ošetrovaním

           h/ vady, ktoré vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti

     8. kupujúci nie je oprávnený od predávajúceho požadovať spätné prijatie zakúpeného tovaru

         a vrátenie kúpnej ceny tovaru z dôvodu jeho nepotrebnostiIII.Plynutie záručnej doby 1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom

 2. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

 4. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

 5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena

 1. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

  -oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér),

  - zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa,

  -poškodenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér).IV. Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia) 1. Pri preberaní tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom (kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou.

 1. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 1. Nekompletnosť tovaru alebo poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia zásielky, a to na e-mail: topdekor@htmail.sk predávajúci sa zaväzuje po obdržaní reklamácie kupujúceho bezodkladne kontaktovať a vybaviť s ním reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie

 1. Práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie) sa uplatňujú nasledovným spôsobom:

  Zákazník, ktorý uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný protokol / vzor je uvedený v prílohe tohto reklamačného poriadku/, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odošle vadný tovar spolus reklamačným protokolom a kópiou faktúry predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie zákazník uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu, telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu/, na ktorú bude predávajúcim vyrozumený spôsobe vybavenia reklamácie.

  Adresa na zaslanie reklamácií je:

  Sport live s.r.o.

  Potočná 46

  976 11 Selce

 2. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka alebo doporučene ako list, poprípade kuriérom.           Ak spolu s požadovanými dokladmi (vyplnený reklamačný formulár, daňový doklad preukazujúci zaplatenie tovaru) nie je priložený tovar, ktorý je                     predmetom  reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v                       úmysle tovar reklamovať.

           Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

V. Spôsob vybavenia reklamácie 1. Vybavením reklamácie sa podľa zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 1. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (pozri odsek 2 a odsek 3 tohto článku Reklamačného poriadku), na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

 1. Pri uplatnení reklamácie kupujúcim – spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 1. Pri uplatnení reklamácie kupujúcim – spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 1. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 1. Kupujúci má právo a úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

 1. Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným používaním tovaru kupujúcim.

VI. Záverečné ustanovenia    1.Tento reklamačný poriadok je v platnosti od 7.1. 2020

    2. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa vzťahujú aj na tovar zakúpený pred nadobudnutím jeho platnosti a účinnosti

    3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

    V Banskej Bystrici dňa 2.1.2020

    Orgán dozoru:
    Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - 
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
    Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica
    odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. číslo: 048/ 415 18 71,

    048/412 49 69 fax číslo: 048/412 46 93

 

ODIxNWFlY